Zásady GDPR

1. V souvislosti s poskytováním služeb Poskytovatele, dochází ke zpracování osobních údajů.

2. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) je pro účely nakládání s osobními údaji Poskytovatel „správcem“ a „zpracovatelem“ osobních údajů a Uživatel „subjektem“ osobních údajů.

3. Poskytovatel prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty Uživatelem, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů. Osobní údaje jsou dále poskytovány za účelem, personalizace marketingových a reklamních kampaní na serveru bez dalšího zpracování.

4. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace (webových stránek) správce, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu poskytovaných služeb.

5. Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:
a) identifikační osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bytu, bydliště)
b) kontaktní údaje (bydliště, zasílací adresa, e-mail, telefon)
c) další údaje a informace (přihlašovací jméno, IP adresy, fotografie)

6. Poskytovatel nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.

7. Osobní údaje do aplikace provozované správcem a zpracovatelem zadává správce a zpracovatel, některé údaje zadává přímo subjekt údajů. Správce a zpracovatel, případně subjekt údajů v rámci svého oprávnění, zadané údaje rovněž aktualizuje nebo vymazává. Poskytovatel do zpracovávaných dat zasahuje pouze výjimečně, a to pouze pro jejich rozpor se zákonem.

8. Poskytovatel zpracovává data po dobu využívání Služeb Uživatelem. V případě ukončení poskytování služeb je Poskytovatel povinen osobní údaje z webové aplikace sám vymazat a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

9. Uživatel má právo Poskytovatele požadovat přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se Uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má Uživatel právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení GDPR, požadovat opravu osobních údajů, které o něm Poskytovatel zpracovává, pokud jsou nepřesné.

10. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení GDPR, požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení GDPR, získat osobní údaje, které se Uživatele týkají a které zpracovává Poskytovatel se souhlasem Uživatele, nebo které zpracovává pro plnění poskytování Služeb

11. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž dojde při jejich zpracování do styku. Poskytovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se zavázali k mlčenlivosti a v případě využití dalšího zpracovatele rovněž jeho zaváže ke stejné mlčenlivosti.

12. Poskytovatel prohlašuje, že přijal všechna opatření uvedená v článku 32 Nařízení GDPR, která lze po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

Poskytovatel :

a) duplikuje data v datovém uložišti,
b) server je umístěn v EU v zabezpečeném datovém centru s přístupem pouze autorizovaných osob,
c) zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh,
d) šifruje data záloh,
e) provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
Aktuální přehled přijatých opatření je Uživateli jako subjektu osobních údajů k dispozici na vyžádání.

13. Poskytovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 Nařízení GDPR, smí zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů (dále jen „zpracovatel“) za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, zpracovatele pro zajištění hostingových služeb a také zpracovatele pro zajištění dalšího vývoje aplikace. Za účelem splnění tohoto odstavce informuje Poskytovatel Uživatele údajů o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Poskytovatel v případě zapojení dalšího zpracovatele uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto obchodních podmínek, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení.

14. Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování a je schopen reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR.

15. Poskytovatel je při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má k dispozici, schopen zajistit splnění povinností podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR.

16. Poskytovatel splňuje povinnosti stanovené článkem 28 Nařízení GDPR.

Jak to funguje?

Výhody, které přinášíme vám usnadní život

Pronajmete nám svůj byt, my jej spravujeme a staráme se o něj jako o vlastní, dále jej podnajímáme a vám pravidelně zasíláme peníze na váš účet.

Prvotní kontakt

Zavoláte nám nebo vyplníte formulář a my se vám během 24 hodin ozveme (a to i o víkendu) a domluvíme si s vámi schůzku v čase pro vás vyhovujícím. Nejlépe je se sejít ve vašem bytě, který chcete pronajmout, ale můžeme se sejít i na místě, které vám bude lépe vyhovovat.

Osobní schůzka

Na schůzce probereme vaše představy o pronájmu a detailně vám vysvětlíme jak naše služba funguje a jaké všechny výhody vám přináší. Prohlédneme si váš byt a následně vám zašleme cenovou nabídku.

Dohodnutí podmínek

Po dohodnutí podmínek a úpravě případných požadavků tak, aby pro vás byla smlouva a podmínky v ní obsažené výhodné, podepíšeme nájemní smlouvu a převezmeme byt.

Převzetí bytu

Nastavíme trvalý příkaz k pravidelné úhradě nájmu na váš účet. Od převzetí bytu jdou veškerá rizika spojená s nájmem bytu za námi a my ihned přepíšeme veškeré energie na nás. Získaný čas si můžete užívat např. s přáteli nebo rodinou.

Opravy, neplatiči, prázdná nemovitost, vyúčtování, úklid, inzerce nemovitosti, fotografování, příprava inzerátu, prohlídky a další. Tolik času co můžete ušetřit a přitom s námi vydělávat na nájmu stejně, možná ještě více.

Od této chvíle je celá správa vašeho bytu pod našimi křídly a vy se již o nic nemusíte starat. Veškerá rizika a povinnosti jdou za námi. A co se vlastně bude nyní dít s vaší nemovitostí:

Nemovitost připravíme k pronájmu a profesionálně nafotíme

Připravíme profesionální zadání inezrátu a nemovitosti zainzerujeme na co největším počtu realitních webů

Zájemce důkladně prověříme ve všech dostupných rejstřících a položíme mu otázky, podle kterých zvýšíme pravděpodobnost solidního zájemce, který vám byt neponičí

Následně podepíšeme podnájemní smlouvu

Zařídíme přepis veškerých energií a vyřídíme pojištění

V průběhu podnájmu byt kontrolujeme a řešíme s podnájemníkem jeho připomínky

Pokud je potřeba menší oprava, tak ji vyřešíme, pokud je větší, informujeme vás, probereme to s vámi a poté ji také vyřešíme

Pokud zjistíme, že se někdo chová k vašemu bytu nevhodně, tak byt podnajmeme někomu jinému

Po odchodu podnájemníka byt uklidíme, vymalujeme a připravíme na příchod nového

Vyhledáme nového podnájemníka a kolečko začíná znovu